http://sklep.picoto.pl/pl/content/1-dostawa-dostawy-wysylka-wysylki-zwrot-zwroty

Regulamin sklepu internetowego picoto.pl

(Regulamin Sprzedaży, Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość)

§ 1

Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez Alicję Wolską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „picoto.pl Alicja Wolska” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Olimpijskiej 57/7, 80-180 Gdańsk, dalej: picoto.pl wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posługującą się numerem NIP: 777-220-88-56 i REGON: 363444968, e-mail sklep@picoto.pl i zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej przez picoto.pl Alicja Wolska sprzedaży.
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym picoto.pl, zwanym dalej Klientem, a picoto.pl Alicja Wolska, zwaną dalej Sprzedawcą.
 3. Kupującym może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym picoto.pl. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.
 4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez picoto.pl jest obowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

 

 

§ 2

Przedmiot Sprzedaży

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronie WWW sklepu internetowego picoto.pl.
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym picoto.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 -5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 201 r. poz. 121 ze zm.)
 4. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego picoto.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.
 5. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego picoto.pl.
 6. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

1)    przed dostawą towaru na rachunek Sprzedawcy (przedpłata):
          1.1) przelewem na rachunek bankowy: 30 1910 1048 2623 9827 7154 0001<
          1.2) poprzez system PayPal na konto: picoto.picoto@gmail.com
          1.3) poprzez system płatności Przelewy24 udostępniony w sklepie internetowym http://sklep.picoto.pl
          1.4) kartą płatniczą (
operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068).

2)    za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera,

3)    gotówką przy odbiorze osobistym,

 1. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. z 2005 roku, Nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
 2. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa picoto.pl do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
 4. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.
 5. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust 4 Rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: picoto.pl Alicja Wolska, ul. Olimpijskiej 57/7, 80-180 Gdańsk lub elektronicznie na adres: biuro@picoto.pl W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji picoto.pl traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.

§ 3

Realizacja zamówienia

 1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej http://sklep.picoto.pl i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość dokonywania zakupów w sklepie internetowym picoto.pl.
 3. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma, na podany adres e-mail, wiadomość potwierdzającą fakt rejestracji. Jeżeli odbiorca wiadomości e-mail nie dokonywał rejestracji, należy zgłosić ten fakt pod adresem http://sklep.picoto.pl/pl/kontakt lub biuro@picoto.pl w celu usunięcia z bazy picoto.pl.
 4. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierające dane wymagane do założenia konta użytkownika.
 5. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:

1)    wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie picoto.pl i przetwarzanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) przy czym dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy przez Sprzedającego oraz informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy picoto.pl

2)    powinien zaakceptować postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego picoto.pl

3)    może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.

 1. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawierającej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. O zmianach w Regulaminie użytkownik zostanie powiadomiony korespondencją e-mail na minimum 7 dni przed wejściem w życie zmienionego regulaminu. W przypadku braku akceptacji użytkownika na zmiany w regulaminie należy zgłosić to pod adresem http://sklep.picoto.pl/pl/kontakt lub biuro@picoto.pl. Brak akceptacji zmian regulaminu jest równoznaczny z wyrejestrowaniem się z serwisu picoto.pl z zastrzeżeniem, że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach na zasadach Regulaminu obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających z serwisu picoto.pl.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej http:/sklep.picoto.pl z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Użytkownik dokonuje akceptacji zmiany regulaminu poprzez kliknięcie/potwierdzenie komunikatu na stronie logowania w serwisie picoto.pl.
 4. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym picoto.pl należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.
 5. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 7 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.
 6. Potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta zgodnie z § 2 pkt. 10 niniejszego Regulaminu.

 

§ 4

Dostawa

 1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie internetowym picoto.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a także do Państw nienależących do Unii Europejskiej, ale będących stroną układów i porozumień z Unią Europejską w tym Norwegii, Szwajcarii i Ukrainy, a ponadto do Rosji.
 2. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 3. Koszt dostawy zakupionych produktów wskazany jest na stronie internetowej http://sklep.picoto.pl/pl/content/1-dostawa-dostawy-wysylka-wysylki-zwrot-zwroty.
 4. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 14 dni roboczych i następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta.
 5. W wypadku gdy sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się ze zobowiązania przez spełnienia świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tą samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nie przyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 28 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.
 6. W przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 7. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń produktu mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem http://sklep.picoto.pl/pl/kontakt zakładka "obsługa klienta" podając numer zamówienia oraz dane wymagane w formularzu (zgłoszenie reklamacji towaru zakupionego w sklepie internetowym) oraz w terminie do 7 dni bezpośrednio w firmie kurierskiej.
 8. Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki etc.), zaleca się aby Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem  http://sklep.picoto.pl/pl/kontakt zakładka "obsługa klienta" podając numer zamówienia oraz dane wymagane w formularzu (zgłoszenie reklamacji towaru zakupionego w sklepie internetowym) oraz sporządził w tym zakresie protokół szkodowy z firmą przewozową.

 

§ 5

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby picoto.pl (wskazany w § 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu) lub też złożyć oświadczenie drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@picoto.pl
 2. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.). Stosowny załącznik dostępny jest na stronie internetowej: http://sklep.picoto.pl/img/pdf/odstąpienie od umowy.pdf
 3. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest również za pomocą panelu klienta sklepu internetowego sklep.picoto.pl , zwrot jest możliwy wybierając zakładkę dokonaj zwrotu oraz wybierając zamówienie, którego dotyczy odstąpienie od umowy. Zwrot produktu, którego dotyczy prawo do odstąpienia od umowy jest możliwy z zachowaniem prawa do odstąpienia od umowy z zachowaniem terminu zawierania umowy na odległość o którym mowa w §5 punkt 1 oraz § 5 punkt 4
 4. Termin 14-dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1)    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenie przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;

2)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 1. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 2. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
 4. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.
 5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę (Sprzedawcę), przedsiębiorca (Sprzedawca) nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Uprawnienia i obowiązki określone w § 5 pkt 1- 10 Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom – Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.). Picoto.pl informuje, że nie prowadzi sprzedaży produktów na podstawie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa (akwizycja itp.).  

 

§ 6

Reklamacje

 1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuje prawo do reklamacji.
 2. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 3. W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wypełnił elektroniczny formularz znajdujący się na stronie internetowej http://sklep.picoto.pl co pozwoli na przyśpieszenie czasu rozpatrywania zgłoszenia. Po wypełnieniu elektronicznego formularza, Klient otrzymuje zwrotnie komunikat informujący o przyjęciu zgłoszenia do rozpatrzenia przez Sprzedającego.
 4. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierająca dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego oraz numer zgłoszenia serwisowego.
 5. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru.
 6. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysłał produkt bezpośrednio na adres siedziby Sprzedającego: picoto.pl Alicja Wolska, ul. Olimpijska 57/7, 80-180 Gdańsk.
 7. Zaleca się aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną ze szczególnym uwzględnieniem oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego. Sprawny przebieg procedury reklamacyjnej, a w szczególności odbiór przesyłki reklamacyjnej przez Sprzedawcę jest uzależniony od prawidłowego i widocznego oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego. Jego brak uniemożliwia identyfikację zgłoszenia reklamacyjnego i znacznie opóźnia rozpatrzenie sprawy.
 8. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje informację serwisową opisująca wynik ekspertyzy serwisowej.
 9. Odbiór reklamowanego towaru następuje wyłącznie w miejscu i w formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.
 10. Reklamowany towar należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych. Jeżeli towar nie zostanie odebrany w ww. terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru towaru w terminie 15 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowania towaru. Opłata ta wynosi 5 % aktualnie obowiązującej stawki za każdy 1m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby Sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.
 11. Sprzedawca informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w Sklepie. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.).
 12. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
 13. Klient ma możliwość skorzystania z alternatywnych, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient będący konsumentem uprawniony jest do złożenia swojej skargi m.in. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Klienta na stronie internetowej sklepu: http://sklep.picoto.pl/pl/content/3-regulamin-i-warunki-sprzedaży
 2. Prawem właściwym dla umów zawieranych na podstawie niniejszego Regulaminu jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Kwestie sporne, jeśli Klient wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów, np. poprzez elektroniczną platformę do rozwiązywania sporówhttps://ec.europa.eu/consumers/odr
 5. W pozostałych przypadkach spory, mogące wyniknąć z tytułu umowy sprzedaży zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu pomiędzy Klientami - przedsiębiorcami a  sklepem internetowym picoto.pl, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby sklepu internetowego.